Services

नेपाली राजदूतावास

सिओल


यस राजदूतावासबाट प्रदान गरिने राहदानी तथा अन्य कन्सुलर सेवाहरु सम्बन्धमा
आवश्यक कागजात तथा शुल्क सम्बन्धी जानकारीः
१. राहदानीः

(नेपाल सरकारले २६ डिसेम्बर २०१० देखि मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) जारी गर्न थालेको हो । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार २४ नोभेम्बर २०१५ पश्चात हस्तलिखित राहदानी लिएर यात्रा गर्न नपाइने हुनाले सबै नेपाली राहदानी वाहकहरुले अनिवार्य रुपमा मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) लिनुपर्ने छ ।)
राहदानीको म्याद ६ महिनाभन्दा कम भएमा / म्याद सकिएमा वा राहदानीका पृष्ठहरु सकिन लागेको अवस्थामा निम्नानुसार आवश्यक कागजातहरु तथा तोकिएको शुल्क बुझाई नयाँ नेपाली राहदानीको लागि राजदूतावासमा आवेदन गर्न सकिनेछ ।

(क) रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फारम २ प्रति ।

(फाराम http://webcpanel3.nitc.gov.np/~nepalpassport/wp-content/uploads/2016/01/form2-4mv2-1.pdf बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । साथै राहदानी निवेदन फारम भर्ने तरिका बुझ्न http://webcpanel3.nitc.gov.np/~nepalpassport/np/?page_id=92 हेर्नुहोला । राहदानी फाराम भरेपछि प्रिन्ट गर्नु अघि http://webcpanel3.nitc.gov.np/~nepalpassport/np/?page_id=105 लिंक हेर्नुहोला ।)

(ख) पुरानो राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।

(ग) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा सो को प्रतिलिपि १ प्रति ।

(नागरिकता प्रमाणपत्रमा आवेदकको पुरा जन्ममिति (साल, महिना, गते) नखुलेको हकमा सो खुल्ने एस. एल. सी. वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खुलाइएको जन्ममितिलाई आधार मानिने भएकोले सो पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट जन्ममिति एकिन नभएमा नागरिकता प्रमाणपत्र भएको मितिले हुन आउने साल, महिना र गते कायम गरिनेछ । आवश्यक देखिएमा नागरिकताको सत्यताबारे सम्बन्धित निकायबाट यकिन भएपछि मात्र राहदानी निवेदन उपर कारवाही अगाडि बढाइनेछ ।)

(घ) ६ महिना भित्र खिचिएको ३५×४५ मि. मि. साईजको ४ प्रति रंगिन फोटो ।

(फोटो खिच्दा कुनै गहना वा टोपी लगाएको हुनु हुँदैन र फोटोको ८० प्रतिशत भाग टाउकोले लिएको हुनुपर्दछ । राहदानीको लागि संलग्न गर्नुपर्ने फोटोको विस्तृत विवरणका लागि निम्न लिंक खोल्नुहोलाः http://webcpanel3.nitc.gov.np/~nepalpassport/np/?pa http://webcpanel3.nitc.gov.np/~nepalpassport/np/wp-content/uploads/2016/01/ICAO-Template.pdf)

(ङ) Alien Registration Card को सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १ प्रति ।

(च) शुल्कः कोरियन वोन १,८७,५००।– (एक लाख सतासी हजार पाँच सय मात्र) ।

२. हराएको/बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी जारीः

राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानीका लागि आवेदन गर्दा माथि नम्बर १ मा उल्लेखित कागजातहरुका अतिरिक्त निम्नानुुसार कागजातहरु समेत पेश गर्नुु पर्नेछः

(क) सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, हराएको राहदानी नम्बर र जारी मिति समेत उल्लेख गरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट जारी भएको राहदानी हराएको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन ।

(ख) हराएको राहदानीको प्रतिलिपि ।

(राहदानीको प्रतिलिपि नभएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभागबाट जारी राहदानीको अभिलेख सम्बन्धी पत्र वा कोरियाको अध्यागमन कार्यालयमा आवेदन दिई प्राप्त गर्न सकिने Entry Exit Certificate तथा राहदानीको प्रतिलिपि) ।

(राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जारी गर्नुपूर्व हराएको राहदानीको नम्बर र बाहकको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल प्रहरी, नेपालस्थित इन्टरपोल कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा कोरियास्थित अध्यागमन कार्यालय तथा विदेशी नियोगहरुलाई दिएपछि मात्र नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ । छानविनको निम्ति एक निश्चित अबधि तोकिने छ ।)


(ग) राहदानी बिग्रिएको वा नष्ट भएकोमा सो को प्रमाण ।

(घ) हराएको/बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्ने भएकोले कोरियन वन ३,७५,०००।– (तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) शुल्क लाग्नेछ ।

३. नाबालकको राहदानीः

नाबालकहरुको लागि राहदानी आवेदन गर्दा निम्नानुसार कागजातहरु बुझाउनु पर्नेछः

(क) रीतपूर्वक भरिएको राहदानी दरखास्त फारम २ प्रति ।
(राहदानीको फाराम डाउनलोड गर्ने, फाराम भर्ने तथा फोटोको मापदण्ड सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि http://nepalpassport.gov.np/ हेर्नुहोला ।)

(ख) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचयपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति । नाबालकको जन्म कोरियामा भएको र यस अघि नेपाल गइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालबाट जारी हुने जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको अङ्ग्रेजी सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति । (अस्पतालको जन्मदर्तामा आमा, बुबा र बच्चाको पुरा नाम स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।)

(ग) आमा बुबाको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।

(घ) आमा बुबाको नेपाली नागरिकताको सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(ङ) आमा बुबाको राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(च) आमा बुबाको Alien Registration Card को सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(छ) शुल्कः कोरियन वोन १,८७,५००।– (एक लाख सतासी हजार पाँच सय मात्र) ।

(१० वर्षभन्दा मुनिका नाबालकको हकमा राहदानीको म्याद ५ बर्षको हुनेछ र दस्तुर वापत कोरियन वन ९४,०००।– (चौरान्नब्बे हजार मात्र) लाग्नेछ ।)

४. एकतर्फी कागजी यात्रा अनुमति पत्रः

तत्काल समस्या परी ३० दिन भित्र नेपाल जानु पर्ने भई एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र प्राप्त गर्न निम्नानुसार कागजातहरु आवश्यक पर्दछः

(क) रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फारम १ प्रति । (फाराम http://www.nepembseoul.gov.np/uploads/files/document/Form_for_Travel_Document_9.pdf बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।)

(ख) राहदानी हराएर यात्रा अनुमति पत्र आवेदन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, हराएको राहदानी नम्बर र जारी मिति समेत उल्लेख गरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट जारी भएको राहदानी हराएको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन ।

(ग) राहदानी बिग्रिएको वा नष्ट भएकोमा सो को प्रमाण ।
(घ) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।
(ङ) ६ महिना भित्र खिचिएको ३५×४५ मि मि. साईजको ४ प्रति रंगिन फोटो ।
(फोटो खिच्दा कुनै गहना वा टोपी लगाएको हुनु हुँदैन र फोटोको ८० प्रतिशत भाग टाउकोले लिएको हुनुपर्दछ ।)
(च) शुल्कः कोरियन वन ५५,०००।– (पचपन्न हजार मात्र ।)

५. अधिकृत वारेसनामाः

अधिकृत वारेसनामा सम्बन्धी कार्यको लागि आवश्यक कागजातहरुमाः

(क) नेपाली कागजमा रीतपूर्वक तयार गरिएको अधिकृत वारेसनामा २ प्रति ।
(अधिकृत वारेसनामामा सो तयार गरिदिने कानुन व्यवसायीको नाम र अनुमति पत्र नं. समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने । साथै वारेसनामा लिने र दिनेको दुबैको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस गरी लिनेको औठा छाप, सही भएर दुईजना साक्षी किनारा राखी आउनुपर्ने ।)
(ख) अधिकृत वारेसनामामा दिने व्यक्तिले आफ्ना सबै व्यहोरा स्पष्ट खुलाई (नेपालमा कानून व्यवसायीको सहयोगमा) दूतावासलाई लेखेको रीतपूर्वक निवेदन ।
(ग) अधिकृत वारेसनामा दिने र लिने दुवैको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(घ) अधिकृत वारेसनामा दिनेको राहदानी र Alien Registration Card को सक्कल तथा प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(ङ) अधिकृत वारेसनामा दिनेको हालै खिचिएको दुई प्रति फोटो ।
(च) शुल्क कोरियन वन ३५०००।– (पैत्तिस हजार मात्र ।)
(अधिकृत वारेसनामामा दिने व्यक्ति आफैं राजदुतावासमा उपस्थित भई नियोग प्रमुखको रोहवरमा अधिकृत वारेसनामामा सहीछाप गर्नु पर्ने हुनाले अग्रिम रुपमा समय मिलाएर मात्र आउनु पर्नेछ ।)

माथि उल्लेखित बुँदाहरु बाहेक देहायको विषयको अधिकृत वारेशनामाका सम्बन्धमा निम्नानुसार थप कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ ।

  • जग्गा किनबेच वा नामसारी सम्बन्धी अधिकृत वारेसनामाको हकमा जग्गाको लालपूर्जा र पछिल्लो आ.व. सम्म तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि १/१ प्रति,
  • सवारीसाधनको किनबेच वा नामसारीका लागि अधिकृत वारेसनामाको हकमा सवारीको ब्लुबुक र कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि १/१ प्रति,
  • घर किनबेच वा नामसारीको अधिकृत वारेसनामाको हकमा सो सम्बन्धी लालपूर्जा, नक्सा र पछिल्लो आ.व. सम्म कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि १/१ प्रति,
  • सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी अधिकृत वारेसनामाको हकमा विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित अदालतमा मुद्दाको तारेक तोकिएको पत्रको प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
  • बैक ऋण जमानी सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकबाट जारी जमानी कागजातको सक्कल, ऋण सम्बन्धी कागजातका प्रतिलिपिहरु र जमानी बस्ने व्यक्तिको पछिल्लो १ वर्षको बैंक स्टेटमेन्ट वा तलबी विवरण ।


६. कागजात प्रमाणीकरणः

नेपाल सरकारबाट जारी भएका कागजातहरुको प्रमाणिकरण वा प्रमाणिकरण सम्बन्धी अन्य सेवाहरु सम्बन्धमा देहायका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछः

(क) कागजात प्रमाणिकरण सम्बन्धी अनुरोध र संक्षिप्त व्यहोरा सहित निवेदन ।
(ख) प्रमाणिकरण गर्नुुपर्ने कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति । (दूतावासबाट कुनै पनि कागजात प्रमाणिकरणका लागि अनिवार्य रुपमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित भएकोे हुनुपर्ने । नेपालको नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजातहरुका हकमा यस राजदूतावासवाट प्रमाणिकरण नहुने ।)
(ग) निवेदकको राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(घ) शुल्कः प्रति कागजात कोरियन वन ३५०००।– (पैत्तिस हजार मात्र ।) (आवश्यकता अनुसार प्रमाणित गरिने कागजातमा उल्लेखित छाप तथा दस्तखतको आधिकारिकता सम्बन्धमा नेपालस्थित सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिइनेछ । सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त भए पछि मात्र दूतावासको प्रमाणिकरण कार्य अघि बढ्नेछ ।)

७. सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणिकरणः

नेपाल सरकारबाट जारी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रमाणिकरण सम्बन्धमा निम्नानुसार कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछः

(क) रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फारम १ प्रति ।
(फाराम निम्न लिंकमा डाउनलोन गर्न सकिनेछः

http://www.nepembseoul.gov.np/uploads/files/document/Application_for_Driving_License_Certification_8.pdf)

(ख) सवारी चालक अनुमतिपत्रको सक्कल ।
(ग) सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपिलाई नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तगतको श्री कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणिकरण गरी सो को सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।
(घ) निवेदकको राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।
(ङ) आप्रवासी दर्ता कार्ड (Alien Registration Card) को सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।
(च) शुल्कः कोरियन वन ३५,०००।– (पैंतिस हजार मात्र) ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रकोे आधिकारिकता पुष्टिको लागि नेपालको सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ र आधिकारिकता प्रमाणित भएर आएपछि मात्र दूतावासबाट प्रमाणिकरण गरिनेछ ।

८. नागरिकता परित्यागः

(क) नेपाली नागरिकता परित्याग सम्बन्धी फारम भरी रीतपूर्वक निवेदन दिने ।
फाराम यस लिंकमा प्राप्त गर्न सकिनेछः
http://nepembseoul.gov.np/uploads/files/document/Application_for_Citizenship_Renunciation_7.pdf)
(ख) कोरियन नागरिकताको लागि प्रकृया अगाडी बढाएको सम्बन्धी कोरियाको सम्बन्धित निकायबाट प्रदान हुने कागजातको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।
(ग) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र राहदानीको सक्कल तथा सो को प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(घ) हालसालै खिचिएका फोटो २ प्रति ।
(ड.) शुल्कः कोरियन वन ३५०००।– (पैत्तिस हजार मात्र) ।

(माथि उल्लेखित कागजातहरु सहित निवेदन प्राप्त भए पश्चात सक्कल नागरिकता सहितका कागजातहरु नेपालस्थित श्री कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत नेपाली नागरिकता जारी भएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता रद्व गरिएको निर्णय प्राप्त भएपछि मात्र सो सम्बन्धी पत्र निवेदकलाई प्रदान गरिनेछ ।)

९. प्रवेशाज्ञाः


(क) प्रवेशाज्ञा आवेदन सम्बन्धी रीतपूर्वक भरिएको तोकिएको दरखास्त फारम १ प्रति । (प्रवेशाज्ञा आवेदन फारम http://nepembseoul.gov.np/uploads/pdf/visaform.pdf बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।)
(ख) ६ महिना भन्दा बढी बहाल अवधि बाँकी रहेको सक्कल राहदानी र प्रतिलिपि १ प्रति । साथै सक्कल राहदानीमा प्रवेशाज्ञा स्टिकर टाँस गर्न आवश्यक स्थान (पेज) उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ ।
(ग) हालसालै खिचिएको फोटो २ प्रति ।
(घ) कूटनीतिक र सरकारी राहदानीको लागि सम्बन्धित निकायबाट जारी प्रवेशाज्ञा नोट वा पत्र साथै संलग्न गर्नुपर्ने ।
(ङ) प्रवेशाज्ञा शुल्क (कोरियन वनमा) निम्नानुसार रहेको छः

  • १५ दिने प्रवेशाज्ञाका लागि ३५,०००।– (पैंतिस हजार मात्र) ।
  • ३० दिने प्रवेशाज्ञाका लागि ५५,०००।– (पचपन्न हजार मात्र) ।
  • ९० दिने प्रवेशाज्ञाका लागि १४०,०००।– (एक लाख चालिस हजार मात्र) ।
(च) सबै कागजात मिलेको अवस्थामा २ कार्यदिन पश्चात प्रवेशाज्ञा प्रदान गरिनेछ ।

१०. श्रम सम्झौता प्रमाणिकरण (E-7 भिसाका लागि)

दूतावासले तोकेको श्रम सम्झौतामा मात्र प्रमाणिकरण गरिनेछ ।
(दूतावासले तोकेको नमूना श्रम सम्झौता यस लिकंमा हेर्न सकिनेछ –
http://www.nepembseoul.gov.np/uploads/files/pages/Sample_Job_Contract_27.pdf

उक्त श्रम सम्झौता गणतन्त्र कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कन्सुलर प्रमाणिकरण गरी पेश गर्नुपर्नेछ । सो प्रमाणित श्रम सम्झौता साथ संलग्न गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कागजातहरु निम्नानुसार छन्ः

(क) श्रम सम्झौताको प्रमाणिकरणका लागि अनुरोध गर्दै रोजगारदाताले पेश गरेको निवेदन ।
(ख) रोजगारदाताको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कागजातको सक्कल र सो को प्रतिलिपि १ प्रति ।
(ग) रोजगारदाताको राहदानी र ID कार्डको सक्कल तथा प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(घ) कोरियाको अध्यागमनबाट प्राप्त कामदारको भिसा confirmation सम्बन्धी पत्र वा email को प्रतिलिपि ।
(ङ) कामदारको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानीको प्रतिलिपि १/१ प्रति ।
(च) शुल्कः कोरियन वन ३५०००।– (पैत्तिस हजार मात्र) ।

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रकृया पूरा भएपछि दूतावासबाट श्रम सम्झौता प्रमाणिकरण गरिनेछ । यसरी दूतावासबाट प्रमाणित श्रम सम्झौता दूतावासको e-mail बाट वैदेशिक रोजगार विभागको e-mail: dofe_kath@dofe.gov.np मा समेत पठाइनेछ ।